Kwaliteit / Cliënttevredenheid

Kwaliteit van zorg en dienstverlening

Het leveren van een hoge kwaliteit van dienstverlening is een belangrijk doel voor Praktijk van Waterschoot. Op de eerste plaats dienen de cliënten die zich bij de praktijk aanmelden tevreden te zijn over de aanpak, bejegening en zorg die zij krijgen. Maar niet alleen streven wij naar uiterst tevreden cliënten, ook voor de medewerkers wordt gestreefd naar goede werkomstandigheden, voldoende opleidingsmogelijkheden en een heldere organisatie en bedrijfsvoering. Praktijk Van Waterschoot kiest zorgvuldig zijn samenwerkingspartners uit. Zij dienen in staat te zijn om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit alles vindt zijn weerslag in een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Dat hier bij Praktijk Van Waterschoot sprake van is blijkt uit het feit dat de Praktijk sinds 2012 het CIIO kwaliteitskeurmerk heeft. Hiermee voldoen we aan de eisen van ISO 9001: 2015. Uit de jaarlijkse controles die door een extern bureau worden uitgevoerd blijkt dat er sprake is van een goed werkend en zich ontwikkelend kwaliteitssysteem. Ook beschikt de praktijk over het Keurmerk Basis GGZ.

Richtlijnen en zorgstandaarden

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen en verder te vergroten wordt er uitgegaan van zgn. zorgstandaarden. Een zorgstandaard geeft de norm aan waaraan (multidisciplinaire) zorg dient te voldoen. Voor het inrichten van de zorg zijn bij  Praktijk Van Waterschoot deze zorgstandaarden uitgewerkt in zorgpaden. Daarin staat beschreven wat een client kan verwachten op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook hoe de omgeving van de client betrokken wordt in het zorgtraject.

Praktijk Van Waterschoot werk met de volgende modules en zorgstandaarden:

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
ADHD
Angststoornissen
Autisme
Dyslexie
(V)echtscheidingen
Gedragsstoornissen
Hechting
Stemmingsstoornissen
Obsessief compulsieve stoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen

Cliëntervaringen en effectmeting

De tevredenheid van onze cliënten wordt voortdurend gemeten. Bij afsluiting van een zorgtraject wordt de CQi vragenlijst ingevuld. De lijst meet onder andere hoe tevreden u bent over de gekozen aanpak voor uw klachten, bejegening en deskundigheid van de medewerker. Het rapportcijfer dat cliënten voor de behandeling geven is een 7.8. De ervaringen van cliënten en de resultaten van de CQi worden meegenomen in het kwaliteitsbeleid. Het resultaat van de behandeling worden gemeten met ROM vragenlijsten. Bij de start en afsluiting van het zorgtraject wordt een vragenlijst ingevuld om te meten of de klachten zijn afgenomen. Zo zijn we voortdurende bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en de tevredenheid van onze cliënten te verhogen.

Resultaten cliënttevredenheid

Effectiviteit behandelingen

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van "geneeskundige" ggz, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut ggz - Instelling lezen.