Kwaliteit / Cliënttevredenheid

Kwaliteit van zorg en dienstverlening

Het leveren van een hoge kwaliteit van dienstverlening is een belangrijk doel voor Praktijk van Waterschoot. Op de eerste plaats dienen de cliënten die zich bij de praktijk aanmelden tevreden te zijn over de aanpak, bejegening en zorg die zij krijgen. Maar niet alleen streven wij naar uiterst tevreden cliënten, ook voor de medewerkers wordt gestreefd naar goede werkomstandigheden, voldoende opleidingsmogelijkheden en een heldere organisatie en bedrijfsvoering. Praktijk Van Waterschoot kiest zorgvuldig zijn samenwerkingspartners uit. Zij dienen in staat te zijn om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit alles vindt zijn weerslag in een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Dat hier bij Praktijk Van Waterschoot sprake van is blijkt uit het feit dat de Praktijk sinds 2012 het CIIO kwaliteitskeurmerk heeft. Hiermee voldoen we aan de eisen van ISO 9001: 2008. Uit de jaarlijkse controles die door een extern bureau worden uitgevoerd blijkt dat er sprake is van een goed werkend en zich ontwikkelend kwaliteitssysteem. 
 

Cliënttevredenheid

Begin 2014 is er een cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd door bureau TRIQS. Dit onderzoek heeft betrekking op cliënten die in het jaar 2013 onder behandeling waren bij de Praktijk. Dit kan betekenen dat het zowel cliënten kan bevatten die net gestart zijn en cliënten die al langer in behandeling zijn. Er zijn verschillende doelgroepen benaderd bij het cliënttevredenheidonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd met de cliëntthermometer GGZ.

Eindbeoordeling
Er kan worden gesteld dat het eindcijfer ten opzichte van de vorige meting in 2011 voor twee doelgroepen is verbeterd en voor één doelgroep gelijk is gebleven. De jongeren (vanaf twaalf jaar)scoorden een rapportcijfer van 7.78, dit is nu een 8,3 geworden. Praktijk Van Waterschoot scoorde in 2011 bij de ouders (kinderen jonger dan 12 jaar) 7.44. In 2013 is dat een 8,3. De score bij de volwassen cliënten is nagenoeg gelijk gebleven in 2011 een 7.78 en in 2013 een 7.7.

 Samenvattend kan worden gesteld dat we er in zijn geslaagd om de tevredenheid van onze cliënten te vergroten. Zij waarderen de dienstverlening van de praktijk gemiddeld met een 8,1.   

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van "geneeskundige" ggz, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut ggz - Instelling lezen.