Cliëntenraad

 

Kennismaking met de Cliëntenraad van Praktijk van Waterschoot: Geeft cliënten een stem.

 

Aangenaam kennis te maken! In dit bericht vindt u informatie over de Cliëntenraad: over de rechten, de taken en wie er in de raad zitten.

 

Wat doet een Cliëntenraad?

 Alle cliënten van de Praktijk Van Waterschoot krijgen via de Cliëntenraad de kans om mee te praten én te adviseren over aangelegenheden die hen aangaan.

Praktijk Van Waterschoot is verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Deze raad heeft adviesrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van deze zorginstelling over alle onderwerpen die voor de cliënten van de instelling van belang zijn. U kunt denken aan: de kwaliteit van de geboden zorg, behandelplan en eigen bijdragen.

Praktijk Van Waterschoot mag een advies niet zonder opgaaf van reden naast zich neerleggen. De cliëntenraad heeft dus een belangrijke stem, die gehoord moet worden.

 

Wettelijk geregeld

Bovenstaande is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat houdt het werk in? De cliëntenraad vergadert regelmatig over de informatie die hij krijgt van cliënten en van Praktijk Van Waterschoot. Daarnaast brengt de raad adviezen uit en heeft hij regelmatig overleg met de directie van Praktijk Van Waterschoot.

Voor de cliëntenraad is het vooral belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. De leden van de cliëntenraad onderhouden daarom contact met hen, door een praatje te maken met cliënten en/of hun vertegenwoordigers en soms via een cliëntenraadpleging.

De cliëntenraad stelt ieder jaar een werkplan op met onderwerpen die het jaar daarop aan de orde komen. Dat is een aantal vaste zaken, zoals de begroting en kwaliteit van zorg, maar ook wisselende onderwerpen, de ‘speerpunten’. Vervolgens verdelen de leden van de raad de onderwerpen onderling.

 

Niet-cliënten in de cliëntenraad

Cliënten van de zorginstelling zijn over het algemeen niet in staat  om zitting te nemen in de cliëntenraad, hoewel zij natuurlijk zonder meer een goed klankbord zijn voor de cliëntenraad. Daarom kunnen ook niet-cliënten, zoals vertegenwoordigers of familieleden, lid worden van de cliëntenraad. Voor deze leden is het belangrijk dat ze regelmatig bij Praktijk Van Waterschoot komen en deze goed kennen, zodat ze weten wat er speelt.

Wilt u contact met de cliëntenraad? Wilt u iets vragen, of wilt u iets kwijt aan de cliëntenraad? Neemt u dan contact op met ons via emailadres. U kunt mailen of schrijven.

Of hebt u zelf belangstelling? Als u overweegt (zelf) toe te treden tot de raad, dan kunt u gerust een keer met ons afspreken om e.e.a. te bespreken. Er is plaats voor nieuwe leden. Neemt u hiervoor contact op met de Cliëntenraad. Als u iemand anders een goede kandidaat vindt, kunt u die persoon ook met ons in contact brengen of op dit bericht wijzen.

 

Van de leden in onze cliëntenraad vragen wij:

• betrokkenheid bij de cliënten van Praktijk Van Waterschoot

• kunnen samenwerken en vergaderen

• kritisch kunnen denken

• tactisch zijn en ook standvastig.

 

Ellen Vrieze

Rudy Devente

CLIËNTENRAAD  E-mail: cliëntenraad@praktijkvanwaterschoot.nl