Werking van het programma

De methode is in principe standaard aan elke dyslecticus aan te bieden, ongeacht het niveau van diens lees- en spellingvaardigheden. Een geprotocolleerde behandeling wordt door ruime evidentie in grote steekproeven met dyslectici in binnenlands en buitenlands onderzoek ondersteund. Ook sluit het werken met een vaststaand protocol aan bij het vernieuwde Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (mei 2013). Uiteraard wordt binnen de behandeling wel zo veel als mogelijk aangesloten bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt.



Basisprincipes
De behandeling richt zich naast het lezen en de spelling voor een groot gedeelte op de basisprocessen van het technisch lezen en de spelling: de fonologische verwerking, de klank-tekenkoppeling en het snel serieel benoemen (voor meer uitleg zie methode).

De klank-tekenkoppeling staat centraal tijdens de behandeling met Fonoco, waarbij gebruik wordt gemaakt van een door de praktijk ontwikkeld computergestuurd klankbord. Vanuit de geïsoleerde klanken wordt er gewerkt aan het verbeteren van het klankbewustzijn en het vergroten van de kennis van de klankstructuur van woorden bij zowel technisch lezen als de spelling. De klank-tekenkoppeling kan bijvoorbeeld worden gestimuleerd door het benoemen, aanwijzen en schrijven van klanken (en woorden).

Naast oefeningen met de klank-tekenkoppeling is er aandacht voor het versterken van de fonologische verwerking. Dit wordt onder andere geoefend met verschillende woordopdrachten waarbij de cliënt leert met klanken en klankgroepen te spelen in bestaande en niet bestaande woorden.

Het snel serieel benoemen wordt gestimuleerd door het flitsen van klanken met  klankenkaartjes, behorende bij het programma Fonoco. Ook het snel benoemen/flitsen van klanken en woorden met computergestuurde programma’s wordt hierbij ingezet.

Praktijk Van Waterschoot maakt gebruik van eigen werkboeken voor cliënten, behorend bij de methode Fonoco. Hierin staan oefeningen ter versterking van de lees- en spellingvoorwaarden centraal, zoals auditieve analyse, auditieve synthese en de fonemische analyse. Op deze manier zullen de lees- en spellingprestaties verbeteren.
 

Inhoud
In twaalf modules zullen de basisvaardigheden van het technisch lezen en spellen geoefend en herhaald worden. Er wordt gestart met losse klanken en geëindigd met meerlettergrepige woorden met spellingregels. Waar nodig zal enerzijds extra verdieping geboden worden en anderzijds zullen onderdelen versneld worden behandeld. Iedere behandeling wordt stilgestaan bij de klanken en klanksoorten van de Nederlandse taal. Om de directe woordherkenning te stimuleren zullen er tijdens iedere behandeling klanken worden benoemd, woordrijen worden gelezen en woorden worden geflitst op de computer. Het lezen van teksten zal met name in de thuis- en schoolsituatie geoefend worden.

De cliënt krijgt huiswerk mee om vier keer per week minimaal vijftien minuten te oefenen met de basisvaardigheden, het lezen en de spelling. Oefening in de thuissituatie helpt om de stof eigen te maken en heeft een positief effect op de vooruitgang van de cliënt. Het huiswerk bestaat uit het flitsen van klanken/woorden, oefeningen om de basisprocessen te versterken, het maken van spellingopdrachten, het schrijven van woorden/zinnen en het lezen van woordrijen en teksten.

Daarnaast neemt psycho-educatie een vaste rol in binnen de behandeling, met als doel de cliënt inzicht te geven in wat dyslexie is en wat het inhoudt. Hierbij kan er gedacht worden aan: wat zijn de oorzaken van dyslexie, wat betekent het wel en niet om dyslexie te hebben, wat zijn de gevolgen van dyslexie, hoe kun je er het best mee omgaan en wat zijn sterke kanten? Binnen de eerste module van de dyslexiebehandeling wordt hier extra aandacht aan besteed. Als extra ondersteuning wordt alle ouders geadviseerd de oudercursus te volgen (zie oudercursus dyslexie).
 

Praktische zaken en afstemming omgeving cliënt
In principe vindt de behandeling wekelijks plaats (45 minuten). De behandelaar houdt contact met ouders en school en indien gewenst/noodzakelijk kunnen er gesprekken plaatsvinden. Na een behandelperiode van twintig sessies wordt de behandeling geëvalueerd en zal indien nodig een vervolg behandelplan worden opgesteld. Wanneer de lange termijn doelen zijn behaald of alle modules zijn doorlopen, wordt de behandeling afgerond.


Behandeling op scholen
Praktijk Van Waterschoot biedt naast behandeling op de locaties van de praktijk ook dyslexiebehandeling op scholen. Wanneer meerdere cliënten van één school via de praktijk behandeling willen ontvangen en er een geschikte ruimte beschikbaar is, bestaat de mogelijkheid dat de behandelaar naar school komt. Dit heeft als voordeel dat behandeling in veel gevallen onder schooltijd kan plaatsvinden en dat het de cliënt minder schooltijd/vrije tijd kost. Daarnaast kan er eenvoudiger contact worden onderhouden met school. Uiteraard is er altijd tijd voor persoonlijk contact met ouders. Middels het huiswerkschrift, e-mailcontact en/of gesprekken wordt regelmatig met ouders gecommuniceerd.

 Op dit moment geeft Praktijk Van Waterschoot onder andere behandeling op scholen in Noord-Brabant, omgeving Dordrecht en Zeeland.

 
Wanneer er vragen zijn over de mogelijkheid om behandeling op school te bieden, kunt u contact met Praktijk Van Waterschoot opnemen.