Hulp voor volwassenen

Praktijk Van Waterschoot biedt psychologische diagnostiek en behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar oud. Er wordt zowel zorg binnen de generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ geboden. Het bieden van particuliere zorg (zonder verwijzing) behoort bij Praktijk Van Waterschoot ook tot de mogelijkheden U kunt zich bij onze praktijk aanmelden als er vermoedens zijn van angst- en/of stemmingsstoornissen, een stoornis binnen het autisme spectrum, AD(H)D, burn-out gerelateerde klachten en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Het kan ook zijn dat wij u niet kunnen helpen. Dat geldt bijvoorbeeld in onderstaande gevallen:

  • Een vraag voor behandeling van een psychiatrische stoornis bij een bekende verstandelijke beperking. Een totaal IQ van 70 hanteren wij in de meeste gevallen als ondergrens.
  • Als uw voornaamste hulpvraag ligt op maatschappelijk gebied (denk aan schulden, financiën, woon- of werkproblemen).
  • Als er bij u sprake is van afhankelijkheid van middelen (alcohol, drugs, medicijnen en/of gameverslaving).
  • Als er bij u sprake is van acute en ernstige psychiatrische problematiek waarbij crisisinterventie en/of klinische (deeltijd)behandeling gewenst is. Dit impliceert eveneens dat wij ernstige persoonlijkheidsstoornissen niet kunnen behandelen. 
  • Ontbreken van overeenstemming over de afspraken (zoals het niet verschijnen op afspraken of motivatieproblemen).

Aanmelding

Voor dat u een aanmelding bij onze praktijk doet is het raadzaam bij uw huisarts langs te gaan om uw klachten en hulpvraag te bespreken. Als uw huisarts instemt en een verwijzing afgeeft kunt u zich telefonisch of via onze website aanmelden. Behandeling van volwassenen vindt uitsluitend in onze praktijk in Breda, Goes en Hulst plaats. Nadat er door de administratie enkele persoonsgegevens zijn genoteerd wordt u vervolgens teruggebeld door één van de psychologen voor een telefonische intake. In de telefonische intake worden er aan u een aantal vragen gesteld over uw problemen en hulpvraag en wordt er ook een afspraak ingepland voor een uitgebreide intake. Naar aanleiding van de intake en de door u ingevulde vragenlijsten wordt bekeken welke zorg er binnen de praktijk kan worden ingezet. Er kan een psychologisch onderzoek worden ingepland, direct behandeling worden opgestart of u kunt worden doorverwezen naar een andere instelling wanneer gedacht wordt dat deze instelling u meer passende zorg kan bieden.

Psychologisch onderzoek

Het uitvoeren van een uitgebreid psychologisch onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de klachten en het bieden van inzicht in de mogelijk achterliggende verklaringen voor uw problemen en klachten. Dit betekent in de meeste gevallen dat we onderzoek doen naar het niveau van cognitief functioneren (intelligentie) en/of persoonlijkheidskenmerken. Maar ook specifieke vragen naar bijvoorbeeld neurocognitieve functies of autisme spectrum stoornissen kunnen onderzocht worden Naar aanleiding van het psychologisch onderzoek ontvangt u een uitgebreid verslag en vindt er een toelichtingsgesprek plaats waarin de resultaten van het onderzoek en vragen vanuit uw kant besproken worden. Het is belangrijk te vermelden dat het uitvoeren van een psychologisch onderzoek altijd in kader staat van een daarop volgend behandeltraject. Als u alleen een psychologisch onderzoek wilt en geen behandeling wenst dan zijn de kosten van het onderzoek voor uw eigen rekening.

Behandeling

Een behandeling bij Praktijk Van Waterschoot wordt na de intake of na het psychologisch onderzoek opgestart. Bij de start van de behandeling wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin staat vermeld wat uw probleem is, welke doelen worden nagestreefd en welke middelen hiervoor worden  ingezet. Wij werken met evidence-based (wetenschappelijk bewezen) protocollen en diverse methoden. Zo maken wij o.a. gebruik van mindfulness, cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, ACT. Uw motivatie en inzet zijn van groot belang om de doelen te kunnen bereiken en de behandeling te laten slagen. Vaak worden belangrijk personen uit uw omgeving, bv. partner, ouders en/of kinderen bij de behandeling betrokken.

Momenteel is er bij het team volwassenen sprake van een wachtlijst. De exacte wachttijd vindt u op de website. 

E-health

E-health is zorg via internet. De combinatie E-health en face-to-face behandeling is bij ons mogelijk. E-health kan in meerdere fases van een behandeltraject worden ingezet, dat kan al tijdens de wachttijd, naast en tijdens de behandelsessies en na het afsluiten van een behandeling als terugvalpreventie.