Leerproblematiek

Binnen de behandeling van leerproblemen is het doel de cliënt een zo optimaal mogelijke schoolontwikkeling te laten doorlopen. Behandeldoelen worden dan ook samen met de cliënt en ouders/school opgesteld, de hulpvraag van de cliënt staat hierin centraal en vormt het uitganspunt. De combinatie met behandeling voor gedragsproblemen kan ook worden geboden.

Het is gebruikelijk dat de behandeling wekelijks plaatsvindt (meestal 45 minuten). De behandelaar houdt contact met ouders en school en er zullen huiswerkmomenten worden ingebouwd om stof in te oefenen en te herhalen. De intensiteit van het huiswerk is afhankelijk van de problematiek en mogelijkheden van de cliënt. Aan het einde van een behandelperiode zullen de doelen worden geëvalueerd en zal worden bekeken of vervolg van de behandeling nodig en gewenst is. De behandeling wordt zoveel mogelijk afgestemd op de eventuele overige hulp die de cliënt krijgt en de methoden die op school gebruikt worden, om verwarring te voorkomen.

De volgende onderwijsgebieden worden binnen Praktijk Van Waterschoot regelmatig behandeld en zijn hieronder uitgebreider beschreven:

-          Lees- en/of spellingproblemen (dyslexie)

-          Begrijpend lezen

-          Reken- en/of wiskundeproblemen (dyscalculie)

-          De Nederlandse taal

-          Moderne vreemde talen (voortgezet onderwijs)

-          Huiswerkbegeleiding/planning (voortgezet onderwijs)
 

Lees- en/of spellingproblemen (dyslexie)
Voor cliënten met dyslexie wordt veelal de methode Fonoco ingezet. De methode Fonoco is gebaseerd op de psycholinguïstische theorie, die er vanuit gaat dat het onvoldoende beheersen van de basisprocessen van technisch lezen en/of spellen de oorzaak vormt van het lees- en/of spellingprobleem van dyslectici. Ook bij cliënten zonder de diagnose dyslexie kan behandeling gericht op het technisch lezen en/of de spelling worden ingezet. Wekelijks zullen de cliënten met hun eigen moeilijkheden aan de slag gaan, zoals de klanken, het lezen van woorden, het tekstlezen en/of de spelling.
 

Begrijpend lezen
Sommige cliënten vinden het lastig om gestructureerd teksten te lezen, de hoofdgedachte te kunnen onthouden en vragen over teksten te beantwoorden. Samen met de cliënt zal worden bekeken wat voor hem/haar lastig is, eventueel middels afname van een toets. Daarna zal stapsgewijs worden gewerkt aan het verbeteren van de taakaanpak bij begrijpend lezen en het versterken van vaardigheden. Bij deze vaardigheden kan gedacht worden aan het voorspellen van de inhoud,  het zoeken van de hoofdgedachte, het adequaat omgaan met verwijswoorden, het versterken van de kennis van de tekststructuren, het maken van een samenvatting en het trekken van conclusies.

 
Reken- en/of wiskundeproblemen (dyscalculie)
Een cliënt die moeite heeft met rekenen/wiskunde is gebaat bij individuele en gerichte instructie. Rekenen/wiskunde is een complexe vaardigheid, waardoor de behandelaar eerst inzichtelijk maakt welke hiaten specifiek zijn voor deze cliënt. Daarna zal er een gericht behandelplan worden opgesteld waarin staat beschreven welke rekenaspecten die periode aan bod komen. Daarnaast kan er aandacht worden besteed aan de stof van rekenen/wiskunde waar de cliënt op dat moment op school mee bezig is. Duidelijke oplossingsstrategieën, het verbeteren van de toepasbaarheid en het versterken van het rekeninzicht zullen centraal staan. Het automatiseren van eenvoudige rekenfeiten zal vooral in de thuissituatie worden geoefend, bijvoorbeeld met computerprogramma’s of spellen.
Ook bij cliënten zonder de diagnose dyscalculie kan deze behandeling worden ingezet.

 
De Nederlandse taal
Richting het einde van de basisschool en op de middelbare school gaat er naast het technisch en begrijpend lezen ook aandacht uit naar bijvoorbeeld werkwoordspelling en het ontleden van zinnen. Werkwoordspelling kan schematisch worden geoefend en ook het ontleden kan stapsgewijs worden toegepast. Basiskennis van deze onderdelen is essentieel voor het aanleren van de moderne vreemde talen. Ook andere onderdelen binnen de Nederlandse taal, zoals tekstopbouw, leestekens, woordenschat en woordbenoeming kunnen aandacht krijgen. De individuele behandeling zal zich richten op moeilijkheden en behoeften van de cliënt.


Moderne vreemde talen
Op de middelbare school wordt van leerlingen verwacht dat zij snel de basis van de moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) leren beheersen. Dit verloopt echter niet bij iedereen soepel, waardoor het belangrijk is vroegtijdig gerichte hulp in te zetten. Binnen de praktijk zijn er verschillende methoden beschikbaar om gericht aandacht te besteden aan de moeilijkheden waar de cliënt tegenaan loopt, bijvoorbeeld de Engelse grammatica. De cliënt mag daarnaast schoolboeken meenemen en moeilijkheden naar voren brengen. Zo leert de cliënt aan te geven wat hij/zij moeilijk vindt, hoe hij/zij kan werken aan probleemgebieden en hoe de cliënt hiermee om kan gaan. Tevens leert de cliënt hierdoor om zelf oplossingen te bedenken voor problemen die hij/zij tegenkomt.

 
Huiswerkbehandeling/planning
Sommige cliënten hebben moeite met het plannen en organiseren van hun huis- en leerwerk. Binnen de behandeling kan hier aandacht aan worden besteed, waarbij samen met de cliënt gekeken wordt naar passende en efficiënte strategieën. Daarnaast kan de cliënt geholpen worden bij het maken/leren van huiswerk. Zelfstandigheid van de cliënt staat hierbij centraal, zodat de cliënt leert hoe hij/zij het de volgende keer zelf aan kan pakken. Op deze manier wordt de metacognitie (het leren over leren) van de cliënt versterkt en kan hij/zij hier de gehele schoolloopbaan profijt van hebben.